item2 art

"Shenandoah"

pastel 15" x 22", 2003

item11 item10 item9 item8 item7 item6 item5 item4 item3